Adatkezelési tájékoztató

Prezilimpia, országos prezentációs versenyhez kapcsolódóan

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét a Prezilimpia verseny során történő adatkezeléseinkre.

1. Kihez fordulhat?

A Prezilimpia verseny adatkezelései kapcsán a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi.

Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Kar
kapcsolattartó neve: Szobota Györgyi
levelezési cím: 6720, Szeged, Kálvária sgt.1.
tel.: +36 (62)54 4639
e-mail cím: szobota.gyorgyi@eco.u-szeged.hu
honlap cím: www.eco.u-szeged.hu

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.

2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

rendelkezései szerint kezeli.

3. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

4. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

A verseny során az alább felsorolt adatkezelési tevékenységeket végezzük.

4.1. Versenyregisztráció

A versenyre jelentkezni a prezilimpia,hu internetes oldalon elhelyezett regisztrációs lap segítségével lehetséges.

Az adatkezelés célja: azonosítás és kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) a) szerint. Az érintett a hozzájárulását elektronikus úton, a regisztrációs lap e-mailen történő beküldésével tudja megtenni.

Kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, intézmény (ahol a jelentkező hallgatói jogviszonnyal rendelkezik), előadás címe.

Adatkezelés időtartama: a verseny lezárását követő 30 napig vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatok címzettjei: a verseny szervezésében részt vevők.

Adattovábbítás: a regionális fordulót lebonyolító intézmény részére.

4.2. A program összeállítása

Az országos döntő programját és a versenyzők sorrendjét a szervezők állítják össze.

Az adatkezelés célja: az országos döntő lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó szervezési feladatok.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) a) szerint. Az érintett a hozzájárulását elektronikus úton, a regisztrációs lap e-mailen történő beküldésével tudja megtenni.

Kezelt adatok: név, intézmény (ahol a jelentkező hallgatói jogviszonnyal rendelkezik), előadás címe.

Adatkezelés időtartama: a verseny lezárását követő 30 napig vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatok címzettjei: a verseny szervezésében részt vevők, az országos döntőbe jutott versenyzők, illetve a döntő zsűrije.

Adattovábbítás: az eseményről tudósító média részére.

4.3. Kép –és hangfelvétel készítése

Tájékoztatjuk, hogy a versenyen kép- és hangfelvételt készítünk, általánosságban tömegfelvételek formájában. Egyben felhívjuk a figyelmét, hogy az esemény sajtónyilvános.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során képfelvétel készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.

4.4 Kép és hangfelvételek készítése PR célból

Az országos döntő alatt, illetve azt megelőzően, vagy követően a versenyzőkről kép- és/vagy hangfelvételeket készítünk, amelyet a verseny saját weboldalán, illetve közösségi oldalakon osztunk meg.

Az adatkezelés célja: a versenysorozat népszerűsítése a hallgatók és érdeklődők körében.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) a) szerint. Az érintett a hozzájárulását elektronikus úton, a regisztrációs lap e-mailen történő beküldésével tudja megtenni.

Kezelt adatok: név, intézmény (ahol a jelentkező hallgatói jogviszonnyal rendelkezik), előadás címe, az érintett képmása és hangja.

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatok címzettjei: a képeket és videókat megtekintő érdeklődők.

Adattovábbítás: Facebook, Instagram.

4.5. Nyertesekre vonatkozó adatkezelések

A verseny nyerteseinek adatait a nyeremény jogszabályokban meghatározott módon történő kifizetéshez szükséges kezelni. Ezen adatok csak a nyereményben részesülő versenyzők részéről szükséges.

Az adatkezelés célja: a számviteli és adó jogszabályoknak megfelelő kifizetés

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) c) szerint, illetve az 1995. évi CXVII tv.

Kezelt adatok: név, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság, bankszámlaszám.

Adatkezelés időtartama: a 1995. évi CXVII tv. szerint, de minimum 6 évig.

Az adatok címzettjei: a verseny szervezésében részt vevők.

Adattovábbítás: Egyedület a Marketing Oktatásért és Kutatásért.

4.6. Versenyről hírösszefoglaló készítése

A versenyről a szakmai nyilvánosság tájékoztatása érdekében hírösszefoglalót készítünk.

Az adatkezelés célja: a verseny népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) a) szerint. Az érintett a hozzájárulását elektronikus úton, a regisztrációs lap e-mailben történő beküldésével tudja megtenni..

Kezelt adatok: név, előadás címe, intézmény neve, képmás, hangfelvétel.

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatok címzettjei: a verseny összefoglalóját megtekintő érdeklődők.

Adattovábbítás: sajtó, Facebook, Instagram.

5. Kinek továbbítjuk az adatokat?

Általánosságban a versenyhez kapcsolódó adatok vonatkozásában nem végzünk adattovábbítást, sem belföldre, sem külföldre.
Az általunk Önről kezelt adatokat csak az 1. pontban megjelölt adatkezelő szervezeti egységünk vezetője által kijelölt személyek kezelik (bíráló bizottság tagjai, valamint a verseny adminisztrációját végző kollégák), a 4. pontban megjelölt cél, jogalap és megőrzési időn belül.

Ugyanakkor jelezzük, hogy a minekután az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért utalja át, illetve adja át a nyertesek számára a díjakat, ezért a nyertesek 4.4. alpontban rögzített adatai továbbításra kerülnek az Alapítvány felé.

6. Gyűjtünk-e Önről adatot más személytől?

Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.

7. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

Nem.

8. Milyen jogai vannak a verseny kapcsán?

A Prezilimpia verseny kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

  1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.
  2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz.
  3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.
  4. törléshez való jog – amennyiben nincs más jogalap az adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.
  5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.
  6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az SZTE ellenőrzi azok pontosságát.
  7. adathordozhatóság joga – az automatizált módú adatkezeléseinknél, amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul és Önnek szüksége van a személyes adataira, átadjuk Önnek azokat.
  8. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.

9. Milyen jogorvoslattal élhet?

9.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra
Cím: Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376
E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu

9.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Tel.: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a
Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

10. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 9.1. alpontban találhatja meg. Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és az adatkezelő között. Jelen verseny kapcsán is felügyeli a jogi előírásoknak, valamint a belső szabályzatainknak való megfelelést.